Všeobecné obchodní podmínky

PROFIEDIT s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky

 

  1. Úvod

 

  • Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) byly vydány v souladu s ustanovením § 1751 zákona č.89/2012 (dále jen „Občanský zákoník„) a vztahují se na právní vztahy mezi společností PROFIEDIT s.r.o., IČO 050 09618, se sídlem Korunovační 917/15, Bubeneč, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 256990 (dále jen „Profiedit“) na jedné straně a fyzickým a/nebo právnickými osobami objednávajícími si u Profiedit služby spočívající v jazykové korektuře textů psaných v anglickém jazyce (dále jen „Objednatel“).

 

  1. Předmět plnění

 

  • Profiedit poskytuje služby spočívající v jazykové korektuře právních anebo obsahově obdobných textů vyhotovených Objednatelem v anglickém jazyce (dále jen „Korektura“).

 

  • Korektura spočívá výhradně v kontrole a korekci textu z gramatického a stylistického hlediska. Profiedit v žádném případě nekontroluje a nekoriguje obsahovou správnost textu, správnost textu z právního hlediska, identifikační údaje subjektů uvedených v textu, data a fakty uvedené v textu atp. Profiedit provádí výhradně gramatickou a stylistickou korekturu textu vyhotoveného v anglickém jazyce. V případě, že se v textu vyskytne slovo/výraz anebo věta v jiném, že v anglickém jazyce, Profiedit toto slovo/výraz anebo větu nepřekládá. Profiedit přímo neposkytuje překladatelské a tlumočnické služby

 

  • Profiedit si vyhrazuje právo text ke korektuře dle svého uvážení odmítnout, pokud je text zaslaný Objednatelem takové povahy, že by jeho korektura odpovídala časové náročností překladu a/nebo je text zaslaný Objednatelem nesrozumitelný, obsahující velké množství gramatických chyb, které činí text nesrozumitelným, text je neurčitý a/nebo text, který je sepsán v jiném nežli v anglickém jazyce a/nebo je sepsán v nářečí angličtiny.

 

  • Profiedit nenese žádnou odpovědnost za případné důsledky spojené s porušením autorskoprávních předpisů. Profiedit neodpovídá za věcnou, obsahovou a právní správnost textu, který byl ze strany Profiedit podroben jazykové korektuře na základě objednávky Objednatele.

 

  1. Smlouva/ objednávka

 

3.1.            VOP podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o zajištění Korektury uzavřené mezi Profiedit a Objednatelem a jsou pro obě tyto smluvní strany závazné. Smlouva vzniká v okamžiku, kdy Profiedit písemně potvrdí objednávku zadanou Objednatelem (dále jen „Potvrzení objednávky“).

 

3.2.            Potvrzením objednávky se rozumí potvrzení všech náležitostí objednávky Objednatele, jak je specifikována níže.

 

3.3.            Objednávka může být Profieditu zaslána přes webové rozhraní Profiedit na adrese www.profiedit.com anebo přes email zaslaný na emailovou adresu office@profiedit.com anebo na adresu editor@profiedit.com (dále jen „Objednávka“). Objednávka musí obsahovat tyto náležitosti: jméno a/nebo firmu Objednatele, IČO Objednatele, adresu Objednatele, email Objednatele, termín požadovaného zpracování Objednávky, označení, zdali se jedná o požadavek na expresní vyhotovení Korektury, označení, zdali má byt Korektura provedená dle pravidel americké anebo anglické angličtiny, styl v jakém má být korektura provedena (CMS, AP, NOSM).

 

4.      Lhůta pro plnění / dodání

 

4.1.            Profiedit se zavazuje provést Korekturu ve lhůtě uvedené v Potvrzení objednávky s tím, že minimální lhůta pro provedení Korektury je 24 hodin od momentu odeslání Potvrzení objednávky.

 

4.2.            Profiedit zašle vyhotovenou Korekci na emailovou adresu, ze které byla odeslána objednávka nebo na emailovou adresu specifikovanou v Objednávce. Korektura se má za dodanou Objednateli v momentě zaslání na příslušnou emailovou adresu. Profiedit neodpovídá za případná omezení internetových služeb a/nebo emailových služeb na straně Objednatele.

 

4.3.            Profiedit neodpovídá Objednateli za škodu, která mu vznikne neposkytnutím plnění podle uzavřené smlouvy, pokud se tak stane z důvodů vyšší moci nebo z důvodu, které Profiedit nemohl ovlivnit.

 

 

5.      Odměna

 

5.1.            Odměna za Korekturu se vypočte dle ceníku Profiedit „PROFIEDIT ABC“, který je uvedený na webových stránkách www.profiedit.com. Ceník Profiedit je nedílnou součástí VOP. Ceny uvedené v ceníku Profiedit jsou bez DPH. V případě, že si Profiedit a Objednatel sjednají ceny odlišné od ceníku Profiedit, v tomto případě se cena vypočte dle této speciální dohody.

 

5.2.            Posouzení, zdali se na danou Korekturu bude vztahovat část ceníku PROFIEDIT ABC – A, PROFIEDIT ABC – B anebo PROFIEDIT ABC – C je výhradně na posouzení Profiedit a závisí na počtu gramatických a stylistických chyb textu určeného ke Korektuře.

 

6.      Platební podmínky

 

6.1.            Odměna za provedenou Korekci je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Profiedit se splatností ve lhůtě 15 dnů. Faktura bude vyhotovena na konci každého kalendářního měsíce za služby poskytnuté v daném měsíci.

 

6.2.            Objednatel je povinen uhradit předepsanou částku včetně DPH, je-li účtována, v plné výši ve lhůtě splatnosti uvedené v příslušném daňovém dokladu vystaveném Profiedit.

 

6.3.            Profiedit si vyhrazuje právo, dle vlastního uvážení, požadovat uhrazení zálohy na poskytované služby. V tomto případě se má Objednávka za potvrzenou až v momentě, kdy dojde k Potvrzení objednávky ze strany Profiedit Objednateli a Objednatelem bude uhrazena záloha dle dohody mezi Objednatelem a Profiedit.

 

6.4.            Uhrazením se rozumí připsání předmětné částky na bankovní účet Profiedit.

 

 

7.      Důvěrnost

 

7.1.            Profiedit se zavazuje zachovávat maximálně možnou míru důvěrnosti informací. Text, jenž bude korigován ze strany Profiedit, bude po potvrzení od Objednatele o tom, že je Korektura provedena, trvale vymazán ze všech datových uložišť Profiedit. Profiedit nepoužívá žádná cloudová úložiště ani freemailové služby. Komunikace mezi Objednatelem a Profiedit ohledně samotné Korektury a konkrétního textu bude ze strany Profiedit probíhat jen z emailové adresy editor@profiedit.com anebo bauersfeld@profiedit.com. Žádná třetí osoba ze společnosti Profiedit nebude nikdy v kopii emailu, který bude obsahovat korigovaný text. Ke korigovanému textu bude mít přístup výhradně příslušný editor, a to pan Kip Allan Bauersfeld. Účetní, ani jíné oddělení Profiedit nebude mít přístup ke korigovanému textu anebo k jiným dokladům zaslaným Objednatelem. Profiedit se zavazuje po uhrazení faktury za poskytnuté služby a obdržení žádosti od Objednatele trvale vymazat veškerou emailovou korespondenci mezi ním a Objednatelem.

 

8.      Reklamace případných vad

 

8.1.            Reklamace musí být ze strany Objednatele učiněná bezodkladně po zjištění případných vad, a to písemně a zaslána na adresu office@profiedit.com. Profiedit se zavazuje reklamaci vyřídit v souladu s obecně závaznými právními předpisy v co možná nejkratší lhůtě, a to formou slevy nebo opravou poskytnutého plnění.

 

8.2.            Za případnou škodu způsobenou vadami anebo chybami Korektury, odpovídá Profiedit do výše ceny sjednané odměny za danou Korekturu.

 

9.      Storno Objednávky

 

9.1.            Objednatel má právo kdykoliv, v jakémkoliv stadiu provádění korektury, a to bez důvodu, zrušit Objednávku. O zrušení Objednávky musí Objednatel bezodkladně informovat Profiedit.

 

9.2.            Bezodkladně po zrušení Objednávky Profiedit Objednateli odevzdá veškeré Korektury do té doby vyhotovené. V tomto případě Profiedit neodpovídá za kvalitu Korektury a tuto Korekturu není možné reklamovat. Objednatel se zavazuje uhradit Profiedit přiměřenou odměnu za příslušnou část provedené Korekce, a to za podmínek specifikovaných v čl. 6 VOP.

 

 

10.    Závěrečná ustanovení

 

10.1.          Tyto VOP jsou nedílnou součástí všech smluv uzavřených mezi Profiedit a Objednatelem. V případě rozporu mezi ustanoveními těchto VOP a jednotlivou smlouvou mají přednost ustanovení jednotlivé smlouvy

 

10.2.          Znění VOP může Profiedit kdykoliv měnit či doplňovat. Aktuální znění platných a účinných VOP pro Objednatele jsou k dispozici na webových stránkách Profiedit a to www.profiedit.com. Jakékoliv změny či doplnění těchto VOP nabývají účinnosti k datu vydání aktuálních VOP a jejich zveřejnění na webových stránkách www.profiedit.com.

 

 

10.3.          Dojde-li ke změně ceníku nebo VOP, je Profiedit povinen o této skutečnosti před nabytím účinnosti jejich nového znění vhodným způsobem informovat Objednatele, přičemž za vhodný způsob se považuje zveřejnění na internetových stránkách www.profiedit.com, oznámení o jejich zveřejnění odeslanou na e-mailovou adresu Objednatele.

 

10.4.          Za písemnou komunikace se pro účely VOP považuje i emailová korespondence.

 

1. 7. 2016 Profiedit